• EOS インデックス : EOSUSDTPI8H

  .EOSUSDTPI8H:EOSUSDTプレミアムインデックス

  概要

  BaseFEX.EOSUSDTPI8Hインデックスは、.EOSUSDTPIインデックスからのBaseFEXインデックスの.EOSUSDTPIプレミアムレートの8時間TWAP(時間荷重平均価格)です。この値は資金調達率に使用され、8時間前に提示されます。

  .EOSUSDTPI8Hインデックス履歴値

  インデックス値

  時間
  契約
  EOSUSDT プレミアム
  No Data

  No Data

 • ---